I 5 Miglior servizi di backup su cloud لكل aziende nel 2022
مرحبا بك أنت هنا فـ ي موقع استضافة مغربية تشاهد مفالة

Molti servizi di archiviazione su cloud che dichiarano di essere ottimi sia per utilizzo personale che aziendale spesso non sono equipaggiati a sufficienza per gestire anche solo le damità aziendali più basilari. piccola azienda o attività.

قم بتثبيت النظام فـ ي cerca di un servizio di archiviazione su cloud لكل الاستخدامات aziendale il primo passo è التركيز عــل ى الخدمات الفريدة فـ ي cui le funzionalità per le aziende sono più che un mero aspetto secondario.

Ecco perché mi sono tuffata nel mondo dell’archiviazione su cloud e ho testato tutti i servizi di backup più utilizzati che offrano piani per le aziende. cinque servizi migliori che offrono il rapporto qualità / prezzo، le funzionalità e la sicurezza di miglior livello per permese e aziende di piccole Dimiاستمر فـ ي الحصول عــل ى رقم قياسي لكل نطاق.

Sei di fretta؟ Ecco i migliori servizi di backup su cloud لكل aziende nel 2022:

 1. انا اقود: ottimo per le aziende con personale che utilizza per la prima volta l’archiviazione su cloud o che non è molto esperto di tecnologia.
 2. pCloud: permette la visualizzazione estesa della cronologia e delle versioni dei file per un massimo di un anno.
 3. Zoho WorkDrive: دعم بصري داخل التطبيق و دعم لكل ملف بصيغة 160 oltre.

Dai un’occhiata ad altre due ottime opzioni | تابيلا دي مواجهة | التعليمات

Cosa cerchiamo nei migliori servizi di backup su cloud لكل aziende

غير كافٍ افـ يري un piano per aziende: tutti i servizi inclusi in Questo elenco hanno superato il test anche nelle seguenti الفئة:

 • Capacità di archiviazione notevololi.
 • ملف Condivisione di. La Cooperative è essenziale، in partolare per i team più numerosi.
 • Crittografia متعدد الطبقات.
 • التوافق مع الخصوصية الدولية.
 • Recupero dei dati. I dati posono essere o danneggiati in vari modi، pertanto funzionalità come versioning dei file e recupero dei dati sonoiticali per preservare le informazioni in vostro owno. .

ادريف صريح
IDrive الموافقة عــل ى تفعيل البيانات الاحتياطية مـن البيانات المستخدمة بسبب مجموعة متنوعة: IDrive Express e IDrive BMR

لو funzionalità di archiviazione su cloud di IDrive sono utili per فريق ، أبعاد كبيرة وأبعاد Anche se dispone di piani per singoli utenti (uno dei quali gratuito)، la sua utilità si mostra partolarmente nelle funzionalità aggiuntive per aziende، in partolare in materia di ripristino dei dati.

Oltre al ripristino dei dati dal cloud ، IDrive عرض آخر بسبب العمليات الاحتياطية لكل نسخة احتياطية e il recupero dei dati، che utilizzano drive fisici per caricare grandi volumi di dati.

Uno degli aspetti più interessanti di IDrive è la funzionalità di backup tramite clonazione del disco. الموافقة عــل ى تنفـ يذ المهام عــل ى محرك الأقراص الاحتياطية ، ونظام التشغيل ، وملف البرنامج ، وملف النظام ، والكمبيوتر ، عــل ى سطح المكتب.

Funzionalità

 • نقطة نهاية Soluzioni. يمكنك الحصول عــل ى تسهيلات خاصة بملكية الأصول مع IDrive 360. È إمكانية النسخ الاحتياطي التلقائي للبرمجة ، وإنشاء نسخ احتياطية وملف ripristinare للكمبيوتر.
 • Interfaccia سهل الاستخدامه. لوحة القيادة Dalla تسمح لك بالتسجيل السريع للملفات الجماعية ، والمدونات الإلكترونية ، والملفات الإلكترونية ، والنسخ الاحتياطية.
 • Conservazione dei يقدم ملف إيقاع غير محدود. أود أن أقدم ملفًا احتياطيًا مؤثرًا عــل ى النسخة الاحتياطية resteranno sull’account cloud finché non verranno removeinati manualmente.
 • نسخة سابقة مـن Ripristino. IDrive mantiene fino a 30 versioni dei file salvati، ma solo la versione più recente ai fini dello spazio di archiviazione.

معلومات خفـ ية عن محرك الأقراص ، Leggete la nostra valutazione tecnica.

Spazio di archiviazione dei piani per aziende 250 جيجابايت – 50 تيرابايت
معلومات نقدية Crittografia AES 256 بت
المطابقة فـ ي المواد المتعلقة بالخصوصية الناتج المحلي الإجمالي ، HIPAA ، SEC ، GLBA ، FINRA ، FIPS ، SOX
Interfaccia utente باللغة الإيطالية رقم
بريزو دي بارتينزا $0

2. pCloud: l’opzione migliore لكل scalare il numero di utenti

pcloud-screenshot-account-Rewind
L’opzione File Rewind di pCloud consente di ripristinare dati fino a 180 giorni dopo l’eliminazione

عرض سحابي عــل ى البيانو المـنفرد لكل شخص ، ما تشي funziona فائدة مـن كل واحدة كبيرة و piccole.

Uno degli aspetti più interessanti di pCloud è la semplicità della struttura del piano: si paga solo per il numero di profili utente di cui l’azienda implita. ينبغي أن تتولى هذه المحاولات مسؤولية تخلص مـن أبعاد الملكية ، وإمكانية التسهيلات المتعلقة بالحصص مـن خلال توفـ ير إمكانية الوصول إلى الحسابات الخارجية.

Oltre alla generosa offerta di 1TB di spazio di archiviazione per utente، pCloud Business offre alcune altre funzionalità fondamentali che lo rendono un buon Investimento. ogni utente ha accesso alla cartella Crypto، una cartella sicura protetta da password يمكنك الحصول عــل ى سطح المكتب مـن التراميت ، والتطبيق الإلكتروني للهاتف المحمول.

Funzionalità

 • العلامات التجارية المجانية. أنا piani aziendali offrono la luxibilità di brandizzare link condivisi creando una land page in cui i visitatori posono vedere le informazioni linkate su una pagina web personalizzabile.
 • Conservazione dei file fino a 180 giorni. قم بإزالة عرضية للملف وتسجيل الدخول بشكل دائم.
 • ملف التعليق الخاص. Si tratta di una funzionalità utile per qualsiasi piano aziendale e in Questo caso risulta ancora migliore perché tutte le operazioni vengono svolte in un ambiente sicuro (crittografato).
 • Condivisione dei file مع tutti. Gli utenti che non utilizzano pCloud potranno accedere all cartelle condivise.

Per ulteriori dettagli leggete la nostra valutazione tecnica Completea di pCloud.

Spazio di archiviazione dei piani per aziende 1 تيرابايت لكل وسيلة
معلومات نقدية Crittografia AES 256 بت
المطابقة فـ ي المواد المتعلقة بالخصوصية اللائحة العامة لحماية البيانات
Interfaccia utente باللغة الإيطالية
بريزو دي بارتينزا $4.99

3. Zoho WorkDrive: la scelta migliore per la gestione dei dati

zoho-workdrive-screenshot-account-dashboard
La console di am

La soluzione di archiviazione di Zoho، WorkDrive، è un servizio di backup su cloud dai prezzi Comforti e un sistema di gestione dei file con una delle interacce utente più pratiche che abbia mai visto، disponibile anche in italiano.

La console di amministrazione dispone di varie funzionalità molto potenti. أنا نموذج البيانات الشخصية للرسالة و rendono semplice sia per l’amministratore che per il team aggiungere informazioni all cartelle condivise. جهاز Gestisci è الممكن تنظيمه ، بما فـ ي ذلك الموافقة عــل ى …