Iscrizione a Fiverr يأتى بالقطعة و بريما بوبليكازيون
مرحبا بك أنت هنا فـ ي موقع استضافة مغربية تشاهد مفالة

Dal Graphic design al web development، passando per consigli su relazioni e video di compleanno divertenti، su Fiverr troverai praticamente qualsiasi tipo di servizio محتملة وطبيعية. Leggermenteiversa dalle altre piattaforme per freelancer، i lavoratori su Fiverr pubblicano i loro servizi che i clienti posono poi sfogliare ed الحصول عــل ى: tali servizi sono chiamati “gig”.

Alla piattaforma ci si può مجانيةو ed anche le gig sono pubblicabili a costo zero: quindi، sei già un freelancer ed hai intenzione di provare nuove piattaforme، una persona di talento che desidera farsi qualche soldo extra، o stai semplicemente pensando di licenziarti dal tuo dubbio un’occhiata.

Se non sei sicuro che Fiverr faccia al caso tuo، dovesti leggere la nostra recensione dell’esperto؛ poi potrai leggere com’è davvero lavorare su Questa piattaforma leggendo l’esperienza di Qualcuno che ci ha già provato.

Importante! Prima di creare la tua prima gig (come ti descriveremo qui)، dovresti sapere come i clienti visualizzano le gig in modo da capire come crearne una che si distingua dalla massa! Passa alla prossima sezione ، لكل capire cosa intendiamo.

Hai già deciso؟ Ottimo! Diamo un’occhiata approfondita a come si creano le gig su Fiverr. Ovviamente è facilissimo e lo posono fare tutti، ما io ti insegnerò a come farlo بن. Inizierai a chattare con i tuoi clienti in men che non si dica!

Ho Creato il mio profilo Fiverr in English، ma la piattaforma è disponibile anche in italiano.

Passo 1: حساب الأمم المتحدة Crea

فايفر

Prima di poter pubblicare la tua prima gig، dovrai creare un account. Potrai iscriverti sia tramite account Facebook che Google، o utilizzando un indirizzo e-mail. Quando avrai scelto come creare il tuo account، dovrai scegliere il tuo nome utente e creare una password o inserire un indirizzo e-mail.

كلمة Passo 2: Imposta il tuo profilo

Fiverr - Imposta il tuo profilo

La prima cosa che la maggior parte dei clienti osserva (prima di pagarti per le tue gig) è il tuo profilo: su di esso، Fiverr ti chiederà di aggiungere una foto ed alcune informazioni chiave، in modo da permettere ai potenziali clienti di conoscerti meglio.

Suggerimenti da professionista

Assicurati di creare un profilo soddisfacente sotto ogni aspetto:

 • الصورة: Aggiungi una foto dall’aria professionale del tuo viso، in modo da mostrare ai potenziali clienti di essere una persona vera. Inoltre، così facendo il tuo profilo più professionale.
 • الوصف: الولايات المتحدة الأمريكية مهمة البحث فـ ي الوقت الحاضر.
 • لغة: Fai sapere agli altri quali lingue parli ed il tuo livello in ognuna di esse. Questo è molto importante، se le tue gig si stimrano su lavori di scrittura o traduzione.
 • اختبار سفولتي: Questa parte del tuo profilo mostrerà i test che hai Completeato su Fiverr. I test aiutano a verificare le tue capacità، e posono aumentare la fiducia di un potenziale cliente. Fai attenzione، però: i test ti permettono di svolgere un test solo due volte ogni tre mesi، ma Fiverr ti dà la possibleà di nascondere i punteggi ottenuti se non saranno proprio brillanti.
 • أبيليتا: Qui dovresti تشمل القدرة النسبية عــل ى التوافق مع ما تريده مـن إنشاء طبق مـن الحلوى ، مرورًا بالمرور.
 • فورمازيوني: Dove hai Frequencyato l’università ei tuoi titoli di studio.
 • سرتيفـ يكازيوني: فـ ي نهاية المطاف ، شهادة عدوانية che potrebbero aiutarti a specerti dalla massa.

باسو 3: أبري أونا نوفا أزعج

Fiverr - Apri una nuova أزعج

Una volta impostato il tuo profilo، potrai iniziare a creare la tua prima gig! Per farlo، vai sul menù “sell” nella parte superiore dello schermo، e nel men a tapina seleziona l’opzione “Gigs”. Da qui dovrai sempilemente pulsante “إنشاء مجموعة جديدة” لكل عملية تصنيع متوفرة.

لعبة Passo 4: Scrivi un riassunto della tua gig

Fiverr - Scrivi un riassunto della tua gig

La prima sezione che dovrai compilare è la نظرة عامة عــل ى الحفلة ، ovvero un riassunto della tua gig. Qui dovrai compilare tre caselle:

 1. ايل تيتولو ديلا أزعج
 2. لا كاتيجوريا نيلا كوالي ريكيد
 3. العلامة دي ricerca ذات الصلة

Suggerimenti da professionista

Non essere superficiale durante Questo process. لكل مـن scivere un riassunto interessante e accattivante per i potenziali clienti، ricordati i seguenti punti:

 • تيتولو ديلا أزعج: Hai aposizione solo 80 caratteri، quindi usali al meglio ed assicurati che il titolo sia chiaro e conciso. I tuoi potenziali clienti devono capire.
 • فئة: فـ ي قاعدة كل شيء مـن هذا القبيل فـ ي التصنيف التلقائي لفئات الألوان والفئات ، يجب أن يكون هذا النوع مـن المهام مـناسبًا لك.
 • العلامة دي ricerca: Inserisci i termini che secondo te un cliente potrebbe cercare se interessato ai tuoi servizi. Puoi inserire solo cinque parole، quindi fai Attenzione: tuo campo di attività.

Una volta terminato Questo processo ، clicca sul grande pulsante verde “Save and Continue” nella parte in basso a destra dello schermo per passare alla sezione Successiva.

Passo 5: Dai un prezzo alla tua gig

Fiverr - Dai un prezzo alla tua gig

I prezzi delle gig si sono evoluti un bel po ‘، rispetto agli albori di Fiverr. La piattaforma al momento permette ai venditori di offrire fino a tre pacchettiiversi:

 1. أساسي
 2. اساسي
 3. الممتازة

Suggerimenti da professionista

Nel compilare la sezione relativa allo scopo e ai prezzi ricorda alcuni elementi:

 • نوميرو دي باكشيتي: non sei obbligato a usare tutti e tre i pacchetti، anche se molti clienti apprezzano eventuali opzioni premium aggiuntive، e faresti meglio a poterle offrire se ti è الممكن. آل 64٪ بالبيت لكل طلب.
 • نومي دي باكشيتي: Scegli un nome accattivante per i tuoi pacchetti، ed assicurati che la differentenza tra loro sia ben evidenziata.
 • وصف dei pacchetti: تشمل Spiega brevemente cosa ogni pacchetto e perché. Qui hai aposizione solo 100 caratteri ، quindi dovrai ingegnarti per farci tutto quello che vorresti scrivere.
 • Tempi di consegna: كمية الإيقاع الكمي الكامل هو التقدم.
 • Revisioni: Il numero di volte che modificherai il lavoro su richiesta del cliente. أنا pacchetti premium spesso تتضمـن مراجعة صارمة.
 • بريزو: Ogni pacchetto può avere un prezzo dai $ 5 ai $ 995 USD. Il tuo pacchetto basic dovrebbe semper avere il prezzo più basso، mentre quello premium il più alto. bassi per aiutarti a costruire una buona reputazione sulla piattaforma.
 • حفلة اضافـ ية: Qui potrai creai costi aggiuntivi per enduali extra che vorresti aggiungere ai tuoi pacchetti. سهولة الاستخدام.
 • سباديزيوني: Inserisci un costo di spedizione se la tua gig combende la spedizione di un prodotto tangibile con relativo costo da sostenere.

Passo 6: Dai alla tua gig una descrizione e una FAQ

Fiverr - Dai alla tua gig una descrizione e una FAQ

Insieme al titolo، هذا الوصف ل لأعمال الخاصة بك لأعمالك الهامة.

Qui dovrai entrare nei dettagli della tua offerta، e per far Questo avrai a detizione un minimo di 120 caratteri ed un massimo di 1200. non dimenticarti di inserire tutti i dettagli più importanti: i clienti dovranno avere una descrizione abbasterza لا بد مـن ذلك.

يمكنك الحصول عــل ى فرصة مـن العملاء غير الملائمين والتعليقات السلبية ، وتوزيع الفرص المستقبلية عــل ى الفرص المستقبلية.

Una volta complete la tua descrizione dovrai passare alla sezione sulle domande troublei (FAQ)، nella quale fornirai le risposte alle domande più Frequencyi che ti aspetti di ricevere sulla tua gig. استخلص احتمالية حدوث مشكلة فـ ي لحظة غير متوقعة ، رؤية غير مسبوقة ، غير مسبوقة ، غير مسبوقة. Clicca il pulsante “+ إضافة أسئلة وأجوبة” لكل تضمين أسئلة وأجوبة tutte le che vuoi.

Passo 7: Stabilisci i Requisiti della tua gig

Fiverr - Stabilisci i Requisiti della tua gig

بما فـ ي ذلك فـ ي نهاية المطاف ، يجب عليك تقديم طلب للحصول عــل ى خدمة العملاء.

Potrai richiedere Questa informazione in tre modi المتنوعة:

 • تستو ليبيرو: Con un testo libero scriverai i tuoi Requisiti، ed il cliente dovrà soddisfarli rispondendoti con unaggio (dimi، peso، argomento dell’articolo ecc.).
 • ريسبوستا مولتيبلا: Questa opzione ti permette di porre una domanda a risposta multipla، e il cliente dovrà scegliere quelle più adatte.
 • ملف اليجاتو: يجب أن يكون ملفًا كاملاً للحصول عــل ى تجربة العميل ، سيليزيونا كويستا أوبزيوني.

Puoi aggiungere tutti i Requisiti Requisiti cliccando il pulsante “+ أضف متطلبًا آخر” che قارن al momento dell’invio della tua prima gig. Se ritieni che la risposta ai tuoi Requisiti non sia …